Με την παραπάνω οπτική το Rum Millet είναι έτοιμο να δημοσιεύσει ή να αναδημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες που θα φιλοξενούνται κατ’ αρχάς στο ιστολόγιό του έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και στη συνέχεια θα ενοποιούνται σε χρονολογημένο ηλεκτρονικό Τόμο. Οι μελέτες αυτές θα αποστέλλονται σε μορφή pdf με γραμματοσειρά Times Νew Roman (μέγεθος 12) στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasbak@sch.gr και θα δημοσιεύονται εντός δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών, αφού εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημοσίευσή τους είναι η ύπαρξη βιβλιογραφικών παραπομπών (με σύστημα της προτίμησης του συγγραφέα) και περίληψης στην Αγγλική ή τη Γαλλική που θα τοποθετείται μετά το πέρας της εργασίας. Στο όνομα του συγγραφέα θα τοποθετείται αστερίσκος (∗) ο οποίος θα παραπέμπει σε σημείωση με σύντομο βιογραφικό του (50-80 λέξεις). Οι γλώσσσες δημοσίευσης μπορεί να είναι η Ελληνική, η Τουρκική, η Αγγλική και η Γαλλική.